Landinspektør & landmåler: Priser for private [skel, afsætning mv.]

background Layer 1 Rådgivning

Landinspektør og landmåler: Se priser for private opgaver i 2023

En autoriseret landinspektør hjælper private boligejere med at navigere i komplekse juridiske og tekniske aspekter af ejendomsopmåling og ejendomsgrænser.

I samarbejde med landmålere bistår landinspektøren med at sikre dine ejendomsrettigheder og løse potentielle nabokonflikter.

Få 3 gratis tilbud på autoriseret landinspektør

Ønsker du tre gratis og uforpligtende tilbud på en autoriseret landinspektør, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige byggerådgivere, som specialiserer sig i landmåling. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. 

Når du indhenter flere tilbud, er du sikret en konkurrencedygtig pris.

 • Hurtigt svar og fast tilbud i hele Danmark
 • Gratis og 100% uforpligtende

Hvad koster en landinspektør?

Prisen på en landinspektør afhænger i sagens natur af, hvad opgaven omfatter. De opgaver private skal bruge en landinspektør til omfatter:

 • Opmåling til projektgrundlag for tilbygninger
 • Afmærkning af skel mod naboejendomme
 • Afsætning af tilbygninger
 • Dokumentation for en ny bygnings lovlighed (servitut- og byggelinjeattest)
 • Opmåling og beregning af arealet af lejligheder
 • Oprettelse af bygningsblade (haveforeningshuse og lignende)

Opgaver som disse kan ofte løses for omkostninger mellem 8.000-15.000 kr. inkl. moms, men eksklusive omkostninger til eventuelle afgifter i forbindelse med tinglysning m.m.

Hvis opgaven involverer matrikulære ændringer eller ændringer af ejerlejligheder – det vil sige overførsel af areal fra én ejendom til en anden, udstykning eller opdeling – bliver omkostningerne som regel en del større. I sådanne tilfælde kan prisen typisk ligge mellem 20.000-50.000 kr. inkl. moms.

Få 3 gratis tilbud på landinspektør
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er en afsætningsplan, og hvad koster det?

Bygningsafsætning og efterfølgende afsætningsplan koster typisk mellem 10.000-12.000 kr. inkl. moms og opefter. Prisen vil ofte være højere for større eller mere komplekse opgaver.

En afsætningsplan er det endelige dokument fra en bygningsafsætning, der typisk er nødvendigt ved nybyggeri, herunder tilbygninger, garager, sommerhuse, parcelhuse mv. Den sikrer, at byggeriet opfylder alle relevante love og bestemmelser, herunder servitutter, lokalplaner, og byggelinjer.

Landinspektøren står for processen, der består af:

 • Undersøgelse: Kontrollere nødvendige dokumenter (servitutter, lokalplaner mv.) for at sikre byggeriets lovlighed.
 • Foreløbig afsætning: Markere bygningens hjørner på byggepladsen for at hjælpe entreprenøren med forberedelserne.
 • Endelig afsætning: Foretage den endelige markering, når entreprenøren er klar til at støbe fundamentet.

Efterfølgende udarbejdes en afsætningsplan, der illustrerer, hvad der er blevet afsat, og en servitutattest (IBS-attest), der bekræfter overholdelse af alle relevante love og bestemmelser. En IBS-attest vil i mange kommuner desuden være et krav før godkendelse af byggetilladelse.

Hvad koster afsætning af nye skelpæle?

Prisen for nye skelpæle, også kendt som skelfastlæggelse, afhænger af en række faktorer, herunder antallet af skelpæle, der skal installeres, kompleksiteten af opmålingsarbejdet og den geografiske beliggenhed. Priserne kan variere betydeligt afhængigt af disse faktorer.

For afsætning af nye skelpæle gælder følgende prisestimater:

 • For en “almindelig” parcelhusgrund kan priserne typisk ligge fra 5.000-8.000 kr. ekskl. moms for få skelpunkter i nye boligområder, og hvor hævd er udelukket.
 • For en grund i ældre boligområder kan priserne typisk ligge fra 10.000-15.000 kr. ekskl. moms for få skelpunkter i nye boligområder, og hvor hævd er udelukket.

Hvis der er uenighed om skellet, og/eller hvis der er mulighed for, at der kan være vundet hævd, kan omkostningerne blive langt større.

Husk også at overveje eventuelle tillægsydelser, såsom opdatering af ejendomsdokumenter og matrikelkort, som kan medføre ekstra omkostninger.

Hvad koster en BBR-opmåling?

En BBR-opmåling koster typisk fra 4900 kr. inkl. moms og opefter. Prisen afhænger af ejendommens størrelse og karakter. Erfaringsmæssigt er der ofte fejl i BBR-oplysningerne, hvilket kan være kostbart ved en bolighandel.

En BBR-opmåling sikrer, at ejendommens registrerede areal stemmer overens med det faktiske areal. Det er særligt vigtigt ved bolighandel, da en Højesteretsdom fra 2013 fastslår, at sælger kan gøres ansvarlig, hvis ejendommens faktiske areal er mindre end angivet i købsaftalen.

Opmålingsprocessen foretages af en landinspektør eller landmåler og består typisk af:

 • Inspektion: Kontrol af ejendommens BBR-oplysninger.
 • Opmåling: Præcis opmåling af ejendommens bygningsarealer.
 • Beregning: Beregning af ejendommens samlede areal baseret på opmålingen.
 • Attestering: Attestering af det korrekte BBR-areal for ejendommen.

Efter endt opmålingsproces leveres en arealoversigt samt et ejendomskort med beboelsesbygningernes placering på ejendommen.

Hvad er forskellen på en landmåler og en landinspektør?

Selvom landmålere og landinspektører begge arbejder med opmåling og kortlægning af jord og ejendomme, er der nogle væsentlige forskelle mellem de to professioner.

Typisk vil landmåleren være ansat hos landinspektøren, idet landmåleren primært beskæftiger sig med de tekniske forhold i opmåling og kortlægning, mens landinspektøren både håndterer tekniske og juridiske aspekter samt matrikulære forhold.

Landinspektøren, som ofte fungerer som leder eller projektansvarlig, overvåger og koordinerer landmålerens arbejde. Landinspektøren er ansvarlig for at sikre, at opmålingsdata og kortlægningsresultater overholder lovgivningen, lokale planbestemmelser og kundekrav.

Hvad er en landmålingstekniker, og hvilke opgaver udfører vedkommende?

En landmåler er en fagperson, der arbejder med opmåling, kortlægning og dokumentation af terræn og fast ejendom. Landmålerens primære opgaver omfatter:

 • Opmåling af terrænet: Landmålere måler og kortlægger terrænets form, højde og konturer ved hjælp af forskellige instrumenter og metoder.
 • Fastlæggelse af ejendomsskel: De måler og markerer ejendomsskel og grænser for at sikre præcis og juridisk korrekt ejendomsopdeling.
 • Kortlægning og dokumentation: Landmålere udarbejder og opdaterer kort og tegninger, som viser opmålingsdata, ejendomsgrænser og topografiske forhold.
 • Samarbejde med andre fagfolk: De arbejder tæt sammen med ingeniører, arkitekter, bygherrer og miljøspecialister for at sikre præcis planlægning og koordinering af projekter.
 • Kontrol og overvågning: Landmålere overvåger og kontrollerer bygge- og anlægsprojekter for at sikre, at de udføres i overensstemmelse med de opmålte data og planer.

Landmålerens rolle er afgørende for at sikre nøjagtighed og korrekt dokumentation i forbindelse med byggeprojekter, infrastruktur og ejendomsudvikling.

Landmålere arbejder ofte tæt sammen med landinspektører for at sikre præcis kortlægning.

Få 3 gratis tilbud på landinspektør
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er en landinspektør, og hvilke opgaver udfører vedkommende?

En landinspektør er en autoriseret fagperson, der udover at besidde landmålerens kompetencer, også arbejder med matrikulære forhold og ejendomsret. Landinspektører varetager en række opgaver, herunder:

 • Opmåling og kortlægning: Ligesom landmålere, måler landinspektører terræn og fast ejendom for at skabe præcise kort og dokumentation.
 • Udstykning og matrikulering: Landinspektører håndterer opdeling af fast ejendom, oprettelse af nye matrikelnumre og opdatering af matrikelkortet.
 • Berigtigelse af ejendomsgrænser: De fastlægger og berigtiger ejendomsgrænser, løser skelkonflikter og sikrer, at ejendomsskel er korrekt registreret.
 • Juridisk rådgivning: Landinspektører rådgiver klienter om juridiske aspekter vedrørende ejendomme, såsom ejendomsret, servitutter, naboretlige forhold og lokale planbestemmelser.
 • Sagkyndig i retssager: De kan fungere som sagkyndige i retssager om ejendomsret og grænsestridigheder.

En landinspektør bør vælges, når der er behov for ekspertise inden for matrikulære forhold og ejendomsret. De kan også rådgive om juridiske aspekter og fungere som sagkyndige i retssager om ejendomsret.

Hvordan finder jeg skellet på min grund?

Skælpæle, også kendt som skelpæle eller skelsten, er markeringer, der angiver ejendomsgrænser mellem to eller flere nabogrunde.

At finde skælpælene på din grund kan være vigtigt, når du ønsker at bygge, lave ændringer eller løse eventuelle grænsestridigheder. Følg disse trin for at finde skælpælene på din grund:

 1. Konsulter matrikelkortet: Tjek det offentlige matrikelkort, som indeholder oplysninger om ejendomsgrænser og skælpæle. Dette kan give dig en idé om, hvor skælpælene er placeret i forhold til andre genkendelige punkter på din grund. Du kan finde matrikelkortet på Geodatastyrelsens Matrikel.dk.
 2. Se din ejendoms tegninger og dokumenter: Din ejendoms dokumenter, som fx skøde og grundrids, kan indeholde oplysninger om skælpælenes placering og mål. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at finde skælpælene på din grund.
 3. Kig efter fysiske markeringer: Gå rundt på din grund og kig efter fysiske markeringer, der kan repræsentere skælpæle. Skælpæle kan være lavet af træ, metal, beton eller plast og kan være markeret med farver eller reflekser for at gøre dem mere synlige. De kan også være delvist skjult under jord, græs eller beplantning.
 4. Brug en metaldetektor: Hvis skælpælene er lavet af metal, kan du bruge en metaldetektor til at hjælpe med at finde dem. Sørg for at følge de oplysninger, du har fået fra matrikelkortet og ejendomsdokumenterne for at indsnævre søgeområdet.
Nyt tag

Hvad gør jeg, når skelpæle på min grund mangler?

Hvis skelpæle på din grund mangler eller er beskadigede, er det vigtigt at tage kontakt til en landinspektør for at sikre, at dine ejendomsgrænser er korrekt markeret og dokumenteret.

Landinspektøren vil som det første undersøge, om skelpælene reelt mangler, eller om de blot er gemt godt væk. Dette kan involvere en grundig inspektion af ejendomsgrænserne, brug af metaldetektorer og gennemgang af eksisterende ejendomsdokumenter, matrikelkort og tidligere opmålingsdata.

Hvis skelpælene stadig ikke kan findes, vil landinspektøren:

 1. Opmåle ejendomsgrænserne på ny: Landinspektøren vil foretage en præcis opmåling af ejendomsgrænserne ved hjælp af avanceret måleudstyr og teknikker.
 2. Etablere nye skelpæle: Efter opmålingen vil landinspektøren installere nye skelpæle på de korrekte steder for at markere ejendomsgrænserne tydeligt og præcist.
 3. Opdatere matrikel- og ejendomsdokumenter: Når ejendomsgrænserne og skelpælene er korrekt fastlagt, vil landinspektøren sikre, at matrikelmyndigheden og dine ejendomsdokumenter opdateres med de nye oplysninger.
 4. Rådgive om eventuelle konflikter: Hvis der opstår konflikter med naboer eller andre parter i forbindelse med manglende skelpæle, vil landinspektøren kunne rådgive dig om dine rettigheder og muligheder for at løse konflikten.

Ved at kontakte en landinspektør, når skelpæle på din grund mangler, kan du sikre, at dine ejendomsgrænser er korrekt markeret og dokumenteret, hvilket er afgørende for at undgå konflikter og beskytte dine ejendomsrettigheder.

Få 3 gratis tilbud på landinspektør
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.