Byggemodning: Se priser, process og ekspertråd til projektet

background Layer 1 Nybyg

Byggemodning: Se priser, process og ekspertråd til projektet

Har du købt ny byggegrund, skal grunden i mange tilfælde først byggemodnes, før der kan anlægges nyt hus. Byggemodning betyder at gøre en grund/et stykke jord klar til bebyggelse. Byggemodning omfatter bl.a. anlæggelse af elforsyning, vandforsyning, kloakanlæg samt eventuelt ny vej til grunden.

Bestil 3 gratis tilbud på byggemodning af bygherrerådgivere

Hvis du ønsker at indhente tilbud på byggemodning, anbefaler vi, at du benytter servicen fra vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige bygherrerådgivere med ekspertise indenfor byggemodning. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende og gratis indledende rådgivning
 • Hurtigt svar

Hvad koster byggemodning?

Prisen på byggemodning vil variere meget, da den endelige pris afhænger af en række faktorer. Du kan læse mere om, hvad prisen bl.a. afhænger af i næste afsnit.

Prisen for at byggemodne en grund ligger typisk på mellem 90.000-170.000 DKK, alt afhængigt af grundens placering og individuelle forhold.

Vær opmærksom på, at estimatet vil være forbundet med væsentlig usikkerhed, netop fordi den endelige pris vil afhænge af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat, anbefaler vi derfor, at du indhenter tre gratis og uforpligtende tilbud hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Hvad afhænger prisen på byggemodning af?

Prisen på byggemodning vil som sagt variere væsentligt, fordi den afhænger af en række faktorer, herunder:

 • Om terrænet skal reguleres: hvis grunden er ujævn og der skal bygges, kan en terrænregulering være nødvendig, hvilket kan være dyrt.
 • Mulighed for vandforsyning: er der kommunalt vandværk, privat vandværk eller kræver det egen boring? Sidstnævnte – egen boring – kan være dyrt.
 • Kloakering: er der eksisterende kloakering, eller skal der etableres nyt? Ved ny kloakering skal du bl.a. budgettere med omkostninger til kloakering og tilslutningsafgifter.
 • Elforsyning: herunder udgifter til tilslutning og omkostninger til tilslutningen
 • Fællesudgifter: til vej, fortov, fælles anlæg, fælles antenne, gas, vand, varme eller rensnings- og ledningsanlæg?

Hvem forestår processen ved byggemodning?

Byggemodning består af mange forskellige elementer, og der skal indhentes ekspertise fra mange forskellige professioner (firma som forestår terrænregulering, VVS-firma som forestår kloakering, jurist som forestår juridisk arbejde mv.).

Medmindre du som privat bygherre selv har erfaring fra lignende opgaver, anbefales det typisk, at man indhenter hjælp fra en bygherrerådgiver, som kan fungere som projektleder. Som privat bygherre vil man sjældent besidde de nødvendige erfaringer og kompetencer for at komme godt igennem med byggemodningen.

Bygherrerådgiveren kan hjælpe med at indhente tilbud fra nødvendige byggefirmaer og forhandle en favorabel pris. Dertil kan bygherrerådgiver også skabe tryghed med økonomistyring og styr på eventuelt indhentning af byggetilladelse og lignende reglementer og love.

Og du står med ansvaret for at finde alle oplysninger frem, tjekke alle servitutter, få styr på de rigtige love og regler og i det hele taget sørge for, at du faktisk kan bygge det, du ønsker, når grunden en gang er blevet byggemodnet.

Få 3 gratis tilbud på byggemodning
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er byggemodning, og hvad omfatter det?

Byggemodning omfatter som beskrevet at gøre en grund klar til bebyggelse, uanset om der er tale om helårsbebyggelse eller sommerhus. Byggemodningen omfatter bl.a.:

 • Jordregulering, herunder jævning af grunden
 • Elforsyning (herunder ledningsanlæg)
 • Vandforsyning
 • Kloakanlæg
 • Fibernet
 • Etablering af vej til grunden
 • Eventuelle øvrige forsyningsanlæg
 • Evt. udgifter til landinspektør, byggerådgiver, tinglysning mv.

Byggemodningen omfatter også eget matrikelnummer, som registreres hos Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen), der med en serie kendetegner specifikationer for grunden.

Det er en forudsætning, at grunde – uanset om de er private, offentlige eller erhvervsgrunde – er byggemodnet, inden du kan få lov til at bygge på dem. Der skal således stilles garanti for mobilitet, anlæg og drift for at sikre, at grundkøber ikke betaler for at byggemodne to gange.

Der skal jf. Byggeloven § 4, stk. 1 og 2 være garantistillelse for intern byggemodning. Det omfatter anlæg af nye veje, udarbejdelse stier, fortov, parkeringspladser, belysning og rendestensbrønde mv. samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet. Alt dette skal altså være på plads, før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde.

Efter byggemodningen og matrikelregistrering vil du også have mulighed for serviceydelser som renovation og postomdeling.

Få 3 gratis tilbud på byggemodning
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvilke love og regler gælder der for byggemodning?

Der er flere love og reglementer, som kan begrænse, hvad du må med en grund og særligt muligheden for byggemodning, navnlig:

 • Lokalplaner
 • Servitutter
 • Fredningsloven
 • Naturbeskyttelsesloven

Lokalplan

En lokalplan fastlægger udviklingen i et bestemt område. Den kan gælde et større område eller en enkelt ejendom. Det kan bl.a. være for at opnå en vis homogenitet i arkitekturen.

Lokalplanen kan bestemme følgende:

 • Hvad området og bygningerne skal bruges til
 • Hvor og hvordan der skal bygges ny
 • Hvilke bygninger der skal bevares
 • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes
 • Bebyggelsesprocenten (dvs. hvor stor en procentuel andel af den samlede grund, som må bebygges)
 • Afstand til skel og vej
 • Bebyggelseshøjden
 • Materialevalg (der kan være krav om særlige materialer)

Lokalplanen skal altid følges. Det kræver dispensation at fravige lokalplanen. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast ejendommens adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på et af markeringerne på kortet (hvilket vil sige, at din ejendom er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til tilbygninger som f.eks. garager.

Servitutter

Servitutter eller deklarationer, som de i nogle sammenhænge kaldes, er også bestemmelser, der begrænser en ejers rettigheder over sin grund. Servitutter angiver som oftest, hvem der har ret til at kræve bestemmelserne overholdt. En servitut kan omhandle de samme punkter som en lokalplan, dvs. forhold som fx materialevalg, byggelinjer mv.

Du kan finde servitutter på Danmarks domstoles Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID.

Få 3 gratis tilbud på byggemodning
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Naturbeskyttelse

Loven om naturbeskyttelse har kun indflydelse i få tilfælde. Det gælder fx i forhold til byggelinjen, dvs. hvor tæt man må bygge i forhold til skov, strand og fortidsminder.

Danmarks miljøportal

På Danmarks miljøportal kan du se, hvilke grunde der er kortlagt som forurenet – og i nogle tilfælde også i hvilken grad. Som udgangspunkt er alle grunde i byerne områdeklassificeret som ”lettere forurenede”. En grund, der er forurenet, kan give udfordringer og meromkostninger, når der skal bygges på den.

Hvor lang tid tager byggemodning?

Ligesom prisen afhænger af hvad byggemodningen omfatter, vil tidshorisonten for en byggemodning også afhænge af, hvad opgaven omfatter. Du kan således forvente, at en byggemodning kan tage mellem 2-6 måneder. Ønsker du en specifik tidshorisont, er det en god idé at det indgår i den skriftlige aftale med byggefirmaet.

Få 3 gratis tilbud på byggemodning
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst i artiklen.