Energimærke pris: Hvad koster energimærkning af boligen? [2023]

background Layer 1 Byggeopgaver

Pris på energimærke: Hvad koster energimærkning af boligen?

Det har siden 1997 være lovpligtigt, at alle boliger skal være energimærkede, hvis de skal sælges eller langtidsudlejes. Hvis du skal sælge eller langtidsudleje din ejendom, skal ejendommen derfor have en gyldig energimærkning.

Energistyrelsen har pålagt en øvre honorargrænse for energimærkning som er værd at orientere sig om, inden man indhenter tilbud på energimærkning. Nedenfor finder du de gældende honorargrænser samt prisestimater for, hvad en energimærkning koster.

Bestil 3 gratis tilbud på energimærkerapport

Generelle estimater for prisen på en energimærkning er forbundet med usikkerhed, da priserne afhænger af en række faktorer. Hvis du vil have et præcist estimat for et energimærke, anbefaler vi, at du benytter servicen fra vores partner 3byggetilbud.dk.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af de største formidlere af byggetilbud i Danmark. Du får 3 forskellige tilbud fra 3 forskellige energikonsulenter for udarbejdelse af en energimærkerapport. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende
 • Hurtigt svar

Hvad koster en energimærkning?

Hvis du ønsker at sælge eller langtidsudleje din bolig, skal du have et energimærke. Dette kan du få ved at kontakte en energikonsulent, der kan gennemgå bygningen. Derudfra kan konsulenten give en vurdering af, hvilken energiklasse dit hus tilhører. Du kan naturligvis selv vælge hvilken energikonsulent du ønsker at benytte.

Der gælder en øvre honorargrænse for prisen på en energimærkning, som er udmøntet i Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Den øvre honorargrænse per 1. januar 2022 er jf. Energistyrelsen som følger:

EjendomsspecifikationØvre honorargrænse
Enfamiliehus uden bygningsgennemgang*1.108 DKK inkl. moms
Ejendomme på under 100 m26.125 DKK inkl. moms
Ejendomme på 100-199 m26739 DKK inkl. moms
Ejendomme på 200-299 m27.351 DKK inkl. moms

* Nyere enfamiliehuse under 25 år kan energimærkes uden bygningsgennemgang (automatmærker) og således til en øvre honorargrænse på 1.108 DKK inkl. moms.

Det gælder desuden, at maksimumhonoraret per 1. januar 2022 skal nedsættes med:

 • 366 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
 • 1216 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • 244 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Den øvre honorargrænse prisreguleres hvert år den 1. januar for at tage hensyn til inflation.

Energimærke inspektion

For et typisk enfamiliehus kan man regne med, at et energimærke koster fra 3.500 DKK. Den endelige pris vil dog afhænge af en række faktorer, herunder husets alder, kvadratmeter, adresse mv. Hvis du vil have et præcist bud på, hvad et energimærke vil koste for netop din bolig, anbefaler vi, at du benytter formularen til 3byggetilbud øverst på denne side.

Konsulenten vil først og fremmest vurdere, det man umiddelbart kan se, men hvis der kræves mere dybdegående undersøgelser, kan det kun ske med dit samtykke og hvis det er påkrævet. Det kan dog være en god ide at sige ja til dette, hvis det er konsulentens anbefaling. Da det faktiske energiforbrug sagtens kan variere fra det beregnede på grund af vaner, vind og vejr, vil det være konsulentens beregnede forbrug der bliver det gældende, ift. energiklassificering.

Hvad er et energimærke?

Kort fortalt er et energimærke et dokument, der fortæller om boligens energiforbrug og dokumenterer boligens energieffektivitet.

Energimærket har grundlæggende to formål:

 • At dokumentere bygningens energiforbrug og energieffektivitet på basis af sammenlignelige parametre med det formål at fungere som en varedeklaration (magen til hårde hvidevarer), når en bolig sælges eller udlejes.
 • At give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Derudover giver energimærkningen forslag til forbedringer, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Forslagene kan fx beskrive, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, hulmursisolere ydervæggene, udskifte det gamle gasfyr med et nyt og mere effektivt eller erstatte de gamle termoruder med lavenergiruder.

Energimærke rentable besparelsesforslag
Et eksempel på rentable besparelsesforslag som fremgår af energimærkningsrapporten. Her anføres estimeret investering inkl. moms, årlig energibesparelse og årlig økonomisk besparelse.

Rapporten som medfølger energimærket kommer med to typer forslag til energiforbedringer:

 • Forslag der er rentable at udføre her og nu. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.
 • Forslag som i forbindelse med renovering eller reparationer ofte vil være fordelagtige at udføre.

Hvordan rangeres energimærket?

Hver energimærke bliver rangeret efter en skala fra A2020 til G. A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. Energimærket for huse minder således meget om de energimærker, som vi kender fra opvaskemaskiner, køleskabe og andre hårde hvidevarer.

Nedenfor kan du se skalatrinene for energiklasser og grænseværdierne opgivet i kWh/m2 år:

SkalatrinGrænseværdi i kWh/m2 år
A 202020
A 2015≤ 30 + 1000/A
A 2010≤ 52,5 + 1650/A
B≤ 70 + 2200/A
C≤ 110 + 3200/A
D≤ 150 + 4200/A
E≤ 190 + 5200/A
F≤ 240 + 6500/A
G> 240 + 6500/A

Et bedre energimærke øger ejendomsværdien

Adskillige undersøgelser har vist, at ejendomme med et bedre energimærke sælges for en langt højere kvadratmeterpris ligesom de har en lavere salgstid.

Fx viste en undersøgelse fra Boligsiden.dk i 2018, at ejendomme med det dårligste energimærke G har en gennemsnitlig salgspris på 1,4 mio., mens ejendomme med det bedste energimærke A har en gennemsnitlig salgspris på 3,5 mio. Tilsvarende har ejendomme med det dårligste energimærke en gennemsnitlig salgstid på 186 dage, mens ejendomme med det bedste energimærke har en gennemsnitlig salgstid på 119 dage.

En anden undersøgelse fra Bolius viser, at den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 500 DKK per kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. En forbedring af energimærket for en 170 kvadratmeters ejendom vil således i gennemsnit resultere i en stigning af salgsværdien på 85.000 DKK.

Slutteligt har Energistyrelsen udarbejdet en analyse som viser den gennemsnitlige stigning i salgsprisen for et typisk hus på 140 m2 med energimærke G, når det bliver løftet til et bedre energimærke (side 5). Priserne er renset for forhold som beliggenhed, opførelsesår og opvarmningsform. Vær opmærksom på, at analysen er udarbejdet i 2013.

Hvornår skal en bolig have et energimærke?

En bolig uanset alder – dvs. villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder mv. – skal have et energimærke, når boligen sælges eller udlejes. Køberen af en ejendom har krav på en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive annonceret til salg uden et gyldigt energimærke. Kommunen skal udstede en såkaldt ibrugtagningstilladelse, og den kan man kun få, hvis huset har et energimærke.

Ejendomme under 60 m2 er dog undtaget kravet om energimærke ved salg eller udlejning. Ligeledes er tidsbegrænset udlejning på højest fire ugers varighed per udlejning undtaget af kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Nedenfor finder du en oversigt over, hvilke boligtyper er underlagt krav om energimærke ved salg eller langtidsudlejning:

BoligtypeKrav om energimærke ved salg eller langtidsudlejning?
EnfamiliehuseJa
Andels- og ejerlejlighederJa, men det er andels- eller ejerforeningens ansvar at udarbejde energimærke
RækkehuseJa
SommerhuseNej
Alle boligtyper under 60 m2Nej
Alle boligtyper med korttidsudlejning (maks. fire uger)Nej

Ældre ejendomme

Gamle som nye ejendomme skal have et energimærke ved salg. Energimærkningen sætte en køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand, ligesom en sælger, der har et godt isoleret hus, måske får bedre betingelser for at sælge boligen.

Ældre ejendomme overholder oftest ikke de nye energibestemmelser, og det er heller ikke et krav.

Andels- og ejerlejligheder

Når andels- og ejerlejligheder energimærkes ved salg eller langtidsudlejning er det ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men hele lejlighedskomplekset i den pågældende forening.

Således er det andels- eller ejerforeningen, som har ansvar for at få udarbejdet et energimærke, og som ejer eller andelshaver kan du derfor kræve dette overfor foreningen ved salg eller langtidsudlejning. Er energimærket dog under 10 år gammelt fra udstedelsesdatoen, er energimærket stadig gyldigt, hvorfor et nyt energimærke ikke er nødvendigt.

Sommerhuse

Det er ikke et lovkrav, at sommerhuse energimærkes ved salg eller langtidsudlejning.

Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Et energimærke har en gyldighed på 10 år fra udstedelsdatoen. I september 2017 blev energimærkereglerne ændret i en bekendtgørelse, således at gyldigheden blev forlænget fra syv til 10 år. Dette gælder også med tilbagevirkende kraft. Den forlængede gyldighed gælder altså også for energimærker udarbejdet mellem 1. sep. 2006 til 31. jan. 2011, der, ved tidligere bekendtgørelser, har fået gyldigheden forlænget til syv år fra de oprindelig fem år.

Vær opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om, tilbygger eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug.

Udformningen af energimærket

Energistyrelsen har fastlagt retningslinjerne for, hvordan energimærkningsrapporten opbygges samt hvilke oplysninger den skal indeholde. Det sikrer ensartede rapporter, som kan sammenlignes, uanset hvilken energikonsulent der har foretaget energimærkningen.

Hvis du søger i Energistyrelsens database, Boligejer.dk, vil du se, at energimærkningsrapporterne ligner hinanden i format.

Sådan bør opgavebeskrivelsen til energimærke udformes

Når du indhenter tilbud på en energimærkerapport, skal du som regel udarbejde en kort opgavebeskrivelse til energikonsulenten, som han kan udregne prisen på energimærket ud fra.

De fleste energikonsulenter vil kun efterspørge adressen til den ejendom, der skal udarbejdes energimærke for. Energikonsulenten vil nemlig kunne slå adressen op på Energistyrelsens Boligejer.dk for at indhente alle relevante oplysninger. Dog vil det efterlade et bedre indtryk, hvis du i opgavebeskrivelsen angiver følgende:

 • Adresse på ejendommen
 • Samlede boligareal i kvadratmeter for ejendommen
 • Hvorvidt der tidligere er udarbejdet energimærke for ejendommen og i så fald hvornår
 • Om der foreligger målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Eksempel på en opgavebeskrivelse til energimærkning

Kære Energikonsulent

Vi bor på Lyngkjærvej 64, 2765 Smørum og ønsker en energimærkning af ejendommen. Ejendommen har et boligareal på 182 m2. Ejendommen er opført i 1965, og der er tidligere udarbejdet energimærke for ejendommen den 8. maj 2005. Vi har ikke målfaste tegninger af ejendommen.

Vi ser frem til at høre fra jer om tidsplan og pris.

Bedste hilsner

Hvem udfører energimærkninger?

Det er kun energikonsulenter, som har autorisation fra Energistyrelsen, som kan udføre energimærkninger. Der findes to slags energikonsulenter: energikonsulenter som udfører energimærker for en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter samt energikonsulenter som udfører energimærker for flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter, erhvervsejendomme samt offentlige ejendomme.

I 2022 er der 194 energikonsulenter, som udfører energimærker for en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter samt 158 energikonsulenter som udfører energimærker for flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter, erhvervsejendomme samt offentlige ejendomme.

Du kan se den fulde oversigt over autoriserede energikonsulenter på Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk.

Hvilket parameter skal jeg vælge energikonsulenten ud fra?

Når du skal have udarbejdet et energimærke til din ejendom, fx ved salg eller langtidsudlejning, bør du indhente flere tilbud fra forskellige energikonsulenter – derved sikrer du den bedste pris.

Energimærkerapporten er særdeles ensartet, da Energistyrelsen har fastlagt retningslinjerne for, hvordan energimærkningsrapporten opbygges samt hvilke oplysninger den skal indeholde. Derfor er der som udgangspunkt ikke nævneværdig forskel på hvilken energikonsulent du vælger. Du bør derfor udelukkende vælge det tilbud til den laveste pris.

Sådan finder du boligens energimærkerapport

Hvis du vil finde din egen eller en anden boligs energimærke, kan du bruge Energistyrelsens Boligejer.dk.

 1. Indtast adressen
 2. Vælg Energimærkerapport
Energimærkerapport

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal stemmer

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen sammen!

Hvordan kan vi forbedre denne artikel?

4 kommentarer til “Pris på energimærke: Hvad koster energimærkning af boligen?”

 1. Hej kan i lave en ny energiberegning på min andelsbolig da vi skal have ny inden salg og den vi har er udløbet i marts 21

  Svar
  • Hej Christian

   Almindeligvis vil det være andelsboligforeningens ansvar at få udarbejdet en energimærkning af hele lejlighedskomplekset. Når andels- og ejerlejligheder energimærkes ved salg eller langtidsudlejning er det nemlig ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men hele lejlighedskomplekset i den pågældende forening.

   Jeg vil derfor anbefale, at du tager kontakt til andelsforeningens bestyrelse for at få udarbejdet energimærkningen.

   Bh Primabolig.dk

   Svar
 2. En bedre energimærkning øger ejendomsværdien, så det er værd at lave det.
  Det er interessant for mig, hvordan det vil påvirke kontorernes værdi, da energimærker kræves for kontorbygninger fra 2023.

  Svar

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.